Skip to main content

Het is u vast niet ontgaan. Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG zorgt voor een versterking van de positie van mensen van wie gegevens verwerkt worden.

Wat houdt de AVG in het kort in voor ons als uitzendorganisatie:

 • Transparantie; de persoon van wie gegevens verwerkt worden is hiervan op de hoogte en kent zijn of haar rechten.
 • Doelbinding; de persoonsgegevens worden voor een bepaald doel verwerkt en mogen niet gebruikt worden voor andere doeleinden.
 • Dataminimalisatie; de gegevens die voor het betreffende doel noodzakelijk zijn mogen verzameld worden.
 • Juistheid; de persoonsgegevens moeten correct en kloppend zijn/blijven.
 • Integriteit en vertrouwelijkheid; de persoonsgegevens moeten worden beschermd tegen inzage door onbevoegden, verlies of vernietiging. Stadion Uitzenden heeft één persoon aangesteld welke verantwoordelijk is voor de data van Stadion Uitzenden en heeft tevens een datalek protocol opgesteld.
 • Verantwoording; Kompas Backoffice Services heeft één persoon aangesteld welke kan aantonen dat wordt voldaan aan de bepaling uit de AVG.

Wat betekent dit voor onze opdrachtgever?
Graag brengen wij inzichtelijk welke gegevens de opdrachtgever van ons ontvangt en welke wij niet mogen verstrekken.

Als de opdrachtgever een kandidaat krijgt aangeboden:

 • Naam, woonplaats en geboortedatum.
 • Gegevens die betrekking hebben op de werkervaring.
 • Gegevens die betrekking hebben op de gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages.
 • Andere gegevens die van belang zijn in het kader van de terbeschikkingstelling. (Voorwaarde is dat de kandidaat hiervan op de hoogte is).

Als een kandidaat (de uitzendkracht) daadwerkelijk bij de opdrachtgever gaat werken:

 • Naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens
  (bijv. emailadres of gegevens van ouders/ voogden/ verzorgers van minderjarige uitzendkrachten).
 • BSN-nummer.
 • Een eventuele A1 verklaring, verblijfsvergunning, tewerkstellingsvergunning (incl. nummer en geldigheidsduur).
 • Kopie van het identiteitsbewijs indien de uitzendkracht geen onderdaan is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland.
 • Gegevens die betrekking hebben op gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages.
 • Andere gegevens die betrekking hebben op de werkervaring van de uitzendkracht.
 • Andere gegevens die van belang zijn in het kader van de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht (voorwaarde is dat deze gegevens door de uitzendkracht zijn verstrekt of bekend zijn).

Belangrijk;
In het kader van de verificatieplicht van de inlener moet de inlener zelf ook bovenstaande informatie checken op basis van een origineel identiteitsbewijs van de uitzendkracht (geen kopie of rijbewijs).

De volgende gegevens mogen niet verstrekt worden:

 • Bank- en girorekening
 • Geboorteplaats
 • Burgerlijke staat
 • Kopie ID van een uitzendkracht die wel onderdaan is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • Gevoelige gegevens, bijvoorbeeld:
  gegevens omtrent godsdienst, levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap van een vakvereniging en strafrechtelijke persoonsgegevens. Ook pasfoto’s vallen onder deze gevoelige gegevens.

Heeft u nog vragen of zijn er onduidelijkheden. Neem dan contact op met kantoor via telefoonnummer 045 – 208 05 98.

Author Marketing Stadion

More posts by Marketing Stadion